Konkurs


REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Zgarnij Tablet!”

2. Organizatorem Konkursu jest HQRS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-701 ul. Krakowska 135. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie WWW.doczyscic.pl i na profilu Facebook https://www.facebook.com/doczyscic/ w dniach 22.01.2018 do 18.02.2017 roku (do godziny 24:00).


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu(„Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorąudział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem HQRSSp. z o.o

c) nie jest członkiem rodziny pracownika HQRS Sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b)  Uczestnik musi polubić stronę facebookową doczyścić.pl. Polubienie strony jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

c) Uczestnik musi zrobić zakupy na stronie WWW.doczyscic.pl podając w komentarzu do zamówienia Nick z facebooka.


§ 3

NAGRODY

1.      Nagrodami w Konkursie są:
a.      I miejsce :Tablet Cavion Base 7.1 Quad , o wartości około 250 zł
b.      II miejsce: Kod rabatowy na zakupy w sklepie WWW.doczyscuc.pl o wartości 100zł. Kod do wykorzystania przy zakupie powyżej 150zł nie wliczając kosztów transportu.
c.       III miejsce: Kod rabatowy na zakupy w sklepie WWW.doczyscuc.pl o wartości 50zł. Kod do wykorzystania przy zakupie powyżej 100zł nie wliczając kosztów transportu.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu, to jest od 22.01. 2018 do 18.02.2018 (do godziny 24:00) zakupią i opłacą na najwyższą kwotę produkty oferowane na stronie WWW.doczyscic.pl. Możliwe jest sumowanie zamówień, pod warunkiem, że zamówienia będą na tą samą osobę i ten sam adres dostawy. Koszt dostawy nie jest wliczany do sumy zamówienia. Zamówienie na najwyższą kwotę otrzymuje I miejsce, kolejne II i III miejsce.
3. Zamówienia, które zostaną zwróconą nie biorą udziału w Konkursie.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 15 piętnastu ) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na kontakt@hqrs.eu w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy HQRS Sp. z o.o.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez HQRS Sp. z o.o.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.doczyscic.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl